Програма

ПРОГРАМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА СОФИЙСКАТА АДВОКАТСКА КОЛЕГИЯ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Житейският път на всеки един човек е изпълнен с възходи и падения, с радости и скърби, с победи и загуби, често е осеян с неравности и с кръстопътища, които изискват съдбовни решения. В още по-голяма степен това се отнася и за човешките общности- семейни, родови, професионални.

Повече от сто години софийската адвокатура върви по своя път целенасочено и уверено и по категоричен начин е доказала, че взетите решения в ключови моменти са били правилни. Ролята й на водеща колегия в цялата българска адвокатура е безспорна, погледите на всички са отправени към нея. Без всякакво съмнение обаче това означава и огромна отговорност, която най-напред изисква стройна подредба на самата организация, на вътрешните й дела, а след това-на изявите й на професионално равнище и в обществото.

Аз и моят екип сме единни в мнението си, че за софийската адвокатура настъпи време именно за такива важни решения! Време, в което трябва всички ние да бъдем активни участници с новаторски идеи, за да можем да отговорим на очакванията на колегите и обществото.

Софийската адвокатура има нужда, а виждаме вече и желание за сериозни промени, за постигане на баланскакто вътрешен, така и с органите в държавата. И това не може да бъде възприемано другояче, защото реформите в съдебната система трябва да започнат от адвокатурата, от столичната адвокатура, която трябва да заеме водещо място в този процес.

I.СОФИЙСКАТА АДВОКАТУРА И УНИВЕРСИТЕТИТЕ.

И нека започнем оттам, откъдето и всички ние сме тръгнали – университетите, чиито възпитаници стават част от редиците на адвокатурата. Този процес на сътрудничество ще бъде нов и за двете страни, а по-всяка вероятност няма да е и лесен. Но ние сме научени да търсим и намираме решения. Към момента липсва наблюдение от страна на адвокатския съвет върху образователните постижения на студентите в юридическите факултети. Това не подпомага адвокатите и адвокатските дружества да извършват подбор на студентите с най-добър успех, знания и умения още от студентската скамейка и да им отправят предложения за стаж и за работа. В момента тази инициатива идва от самите студенти, които чукат на вратите на канторите ни с блясък в очите и желание да наблюдават работата на адвоката, да „подишат“ от нашия въздух. В това отношение нашата адвокатура им е длъжник.

II.СОФИЙСКАТА АДВОКАТУРА И МЛАДШИТЕ АДВОКАТИ

Искаме да обърнем внимание и на неблагоприятните за младшите адвокати условия за работа, решили да отварят кантори в огромния пазар на адвокати в София – близо 6 200 души. Младите колеги още от самото начало трябва да разполагат с финансов ресурс, за да започнат самостоятелна дейност и отворят кантора, трябва да разчитат на подкрепа от страна на родители и близки. Цяло щастие за тях е, когато някой колега ги вземе „под крилото си“ в неговата кантора или адвокатско дружество наемайки ги на работа. Размерът на встъпителната вноска за първоначално вписване не е никак малък. Считаме, че към момента по отношение на най-младите ни колеги не са взети адекватни решения от ръководство за подпомагането им. Такива решения не са взимани от нито едно ръководство до момента. Не са взимани и от настоящото, измежду които членове са и двама от другите кандидати за председатели на предстоящите избори – адв.Марчев и адв.Машев. Това ще бъде също на дневен ред за нас.

III.СОФИЙСКАТА АДВОКАТУРА

Идва ред на най-наболелите въпроси за столичните адвокати, а именно въпросите на адекватно и в защита на адвокатите управление и активно участие в законодателните промени.

Това не означава заличаване на положително постигнатото, а неговото надграждане. Приемствеността в управлението на всяка една гилдия е важно – но не можем да си затворим очите пред пропуски и бездействие, които доведоха до разединение в столичната адвокатура, което й изгради лош имидж в обществото, а и в европейските институции.

Нашите цели и приоритети са в защита на нашите интереси, защото това е нашата адвокатура, нашият втори дом. Не искаме да обсъждаме по групички какви трудности срещаме в работата си, на какво отношение сме подлагани от хората които избираме в органите си, от магистрати и служители в други институции. Не бива да се търси реванш. Ние сме призвани да защитаваме правото в държавата и само единството ни може да ни помогне, защото обединението прави силата. Една от възможностите за това, е всеки от нас да се чувства участник в управлението е осигуряване на публичност на управлението и взетите управленски решения.

Ще работим за осигуряване на публичност на всяко едно проведено заседание на адвокатския съвет чрез публикуване на протокола от съответното негово заседание най-късно 7 дни след провеждането му с отразяване на гласуванията по отделните точки поименно от членовете на съвета. Така ще се знае кой за вземането на какво решение е допринесъл и впоследствие до какво е довело то. Така един ден на всеки от нас щеможе да му бъде търсена отговорност. Адвокатът – управленец не трябва да се крие зад общата отговорност, защото това е пътя на безличното управление.

Към момента протоколите от заседанията на сегашния адвокатски съвет на софийската адвокатура се качват с месеци закъснение, а понякога не се качват изобщо, да не говорим че са непълни. При тази липса на публичност ние губим доверие в управленските органи, а Общите събрания са с ниска посещаемост, а изборните такива – с ниска избирателна активност.

Ще осигурим разглеждане на всяко едно предложение, сигнал и молба от колега до адвокатския съвет, както и отговор на в законоустановените срокове. Настоящото ръководство си позволи през своя мандат да игнорира и да не разгледа молби на колеги, да не говорим за липсата на личен отговор. Такива случаи през време на управление на сегашния адвокатски съвет имах и аз, а това се е случвало и на други колеги. Ще работим за осигуряване и на електронното проследяване на движението по подаден от колега документ /молба, жалба или сигнал/, разпределянето на преписките и отчитане на състоянието им, което ще повиши доверието на колегите и възможността за контрол върху движението на същите, а същевременно ще улеснени работата, отчетността и ефективното разпределение на времето на администрацията в САС.

В рамките на мандата си със съдействието на съдилищата ще предприемем действия и за електронен достъп до делата. Това вече е направено в някои адвокатски колегии в страната, а столичната адвокатура изостава. Тук не става въпрос за връчване на съдебни книжа със започващи да текат срокове, тук става въпрос за достъп до всички документи, намиращи се в кориците на делото и получаване на техни копия единствено по електронен път чрез служебно предоставена от адвокатския съвет на всеки адвокат, подал заявление за това – служебна електронна поща. Това ще облекчи всички ни и няма да се налага да ходим по справки. За натовареността на адвокатите от Столичната адвокатура това е буквално жизненоважно. Смисълът на едно управление се състои в общата полза и интерес.

Считаме също, че е уместно Дисциплинарния съд, като отделен орган, да бъде със самостоятелен бюджет, който ще се предлага от адвокатския съвет и гласува на Общото ни събрание. По този начин ще се игнорира възможността за контрол от страна на адвокатския съвет върху дейността на дисциплинарните съдии. В момента всичко което е необходимо за дейността на дисциплинарните производства се осигурява от адвокатският съвет, а обвинителят в дисциплинарните производства, който е член на адвокатския съвет се чувства като господар на процеса в заседанията на дисциплинарния съд. Отделно от това ще направим достъпни за адвокатите решенията /естествено със заличени лични данни / ведно с мотивите по дисциплинарните дела. За момента това е „утопия“ . Дисциплинарният ни съд в това отношение трябва да следва примера на съдилищата, които публикуват актовете си, вкл. и ВКС. Това ще даде възможност на колегите, срещу които има дисциплинарни производства, да имат на разположение т.нар. дисциплинарна съдебна практика.

IV.ЗАКОНЪТ ЗА АДВОКАТУРАТА

Стигаме до най-сериозния въпрос, който следва да бъде решен приоритетно – изготвяне на нов Закона за адвокатурата, или най-малкото изменения в съществени негови части, за да се отговори на съвременните изисквания на социално – икономическия живот в страната и европейските норми. Между най-сериозните въпроси са тези свързани с уреждане на адвокатската дейност, въпросът с минималните адвокатски възнаграждения, процедурата по провеждане на избори за органи, дисциплинарните производства, имуществената отговорност на адвокатския съвет излъчил обвинител и дисциплинарния съд.

Липсата на точно дефиниране на адвокатската дейност позволява тя да се извършва и от лица от други съсловни организации – нотариуси и счетоводители. Това води до изземване работата на адвоката, което при условията на огромния брои адвокати в София, води до намаляване на трудовата ангажираност на колегите. На второ място води до повишен риск от съдебни процедури по незаконосъобразност на извършената дейност.

Обръщаме внимание и на обстоятелството, че премахването на минималните размери на адвокатските възнаграждения би могло да няма търсения от гилдията ефект, при наличието на чл.78, ал.5 ГПК, предвиждаща възможността съда да определя адвокатското възнаграждение с оглед фактическата и правна сложност на делото. При това положение нормативна липса на минимални адвокатски възнаграждения няма да попречи съда да упражни правото си на преценка за неговия размер, а ще го улесни да слиза под минимума предвиден в сегашната наредба за минималните адвокатски възнаграждения, което би било обидно за положения от нас труд.

Не можем да позволяваме съда да решава, колко струва адвокатския труд, както ние не решаваме колко трябва да бъде тяхната заплата. С други думи считаме, че ако ще се премахват минималните размери на адвокатските възнаграждения, то трябва да се изенят и процесуалните закони даващи възможност на съда да определя размер различен от уговорения и заплатен.

Следва да се помисли за промяна на процесуалните закони, които да не позволяват на съда да подлага на преценка размера на дължимото, респ. заплатено адвокатско възнаграждение, но за избягване пък на необосновано високи присъдени адвокатски възнаграждения /което може да доведе до гражданснки фалит на хората/, трябва да има все пак регулация. Тя е необходима и с оглед предотвратяване на нелоялната конкуренция между адвокатите.

След изтичане на мандата на органите в столичната адвокатура темата за начина на провеждане на избори предизвиква истерия. Основните въпроси, които според нас ще пресекат „родилните“ ни мъки в това отношение, са непрекъснатост на изборния процес, личното гласуване /т.е. отпадане на гласуването с пълномощни/ и тайния вот /електронно гласуване/. Трябва да забравим за гласуването с пълномощни, защото това води е предпоставка за „търговия“ с гласовете на адвокатите. Трябва да имаме тайна на вота, а изборният процес – непрекъснат по уредения в Изборен кодекс начин. Още по време на изборите през 2016 год. лично съм повдигала тези теми, чрез медиите и на последващите годишни събрания на софийската адвокатска колегия.

Колеги, това положение е нетърпимо и трябва да спре. В държавата има Изборен кодекс. Не можем да приемем, че адвокатурата що се касае до избори, трябва да остане извън правилата в държавата. Това не прави добро впечатление и на международно ниво.

Време е, след като имаме Дисциплинарен съд, да помислим и за имуществената му отговорност за постановените от него незаконосъобразни актове, както и за имуществената отговорност и на адвокатския съвет, който излъчва измежду членовете си обвинител /т.е.прокурор/, в случайте на оправдаване на адвоката или прекратяване на дисциплинарното производство поради изтекла давност. Това ще намали случаите на дисциплинарни дела с цел отстраняване на адвоката от процеса и по този начин увреждане интереса на защитаваните от този адвокат лица, както и лични отмъщения между колеги.

Колеги, стремежът на всеки един от нас е да осигурим на колегите достойно да работят и без страх за „гонене от зали“, „глоби“ и „дисциплинарни дела“ да защитават законните права и свободи на българските граждани отстоявайки върховенството на закона и правото.

V.МЕЖДУНАРОДНА ДЕЙНОСТ.

Развитието на международната дейност е нещо добро, но приоритета, който отдаде на това сегашното ръководство не може да реши вътрешните ни проблеми, а те са многобройни. За да бъдем равнопоставена адвокатура с останалите адвокатури, международни адвокатски организации и съюзи трябва да осигурим на колегите възможност за достойна работа. Считаме, че на международни конференции, освен ако не са свързани с доклади и становища от страна на ръководството ни, следва да бъдат изпращани и колеги, които не са членове на органите ни, които ще бъдат длъжни да изготвят доклад за събитието, който публично ще бъде оповестен на сайта на колегията. За момента няма нито един качен в сайта на колегията доклад от многобройните участия в международни конференции на сегашните членове на адвокатския съвет или друг орган.

VI.ПРАВНА ПОМОЩ

Считаме за целесъобразно членовете на органи на столичната адвокатура да не бъдат вписвани в регистрите за „Правна помощ“, защото противното води до възможност за злоупотреба при разпределяне на делата за особенно на тези за особените представители, при които възнагражденията достигат до 60 000 лева – 80 000 лева. Трябва да има публичност на извършваните разпределения, както и публичност на предложеното от адвокатския съвет възнаграждение и определеното от НБПП такова. Естествено това ще бъде в скрита секция на софтуерните система по ЗПП за АДВОКАТИ. В страната има такива адвокатски колегии /говорим за публичност/, а столичната адвокатура отново е в периферията.

VII. УЧАСТИЕ В ЗАКОНОДАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

Ще участваме активно и в дейността на правната комисия към Народното събрание, консултативните съвети и провеждани обсъждания по въпроси, които засягат адвокатите, защото нашата работа е да осигурим на адвокатите защита и помощ. Така те ще могат с достойноство да защитават гражданите и да се борят за отстояване на законността без притеснения.

VIII. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

Активно ще участваме в решаване на проблемите с осигуряване на служебен вход за адвокати /проблем, които настоящото ръководство също не реши/.

Подпомагане на млади и социално слаби колеги чрез осигуряване на финансова подкрепа, вкл. безплатна почивка в базите на софийската адвокатура.

В заключение колеги искам да Ви кажа, че вратите ни ще бъдат винаги отворени за Вашите проблеми, защото ние ще работим за Вас, а не Вие за нас и защото адвокатурата е нашият дом – АДВОКАТУРАТА НА АДВОКАТИТЕ!

С уважение: адв.Райна Аврамова

/кандидат за Председател на Софийската Адвокатска Колегия/