Адвокат

адвокат Евелина Златева Младенова

Евелина Златева Младенова

Информация Дисциплинарен съд № 11

  • Евелина Златева Младенова Родена през 1981 година. Завършва специалност „Право“ през 2007 година. От 2009 год. и към момента член на Софийска адвокатска колегия. Основна сфера на дейност: отговорност за изготвяне на документи, експертни становища по правни въпроси, контрол за законосъобразност на поемани задължения, консултации и становища във връзка с приложението на националното и европейско законодателство, изготвяне, разработване и съгласуване на вътрешни правила и процедури, регистърно производство в Търговския регистър към АВп, представителство по Закона за обществени поръчки. Владее: английски език.