Адвокат

адвокат Андрей Вячеславович Чекунов

Андрей Вячеславович Чекунов

Информация Адвокатски съвет № 7

  • Андрей Вячеславович Чекунов Роден през 1983 година. Завършва специалност „Право“ през 2006 год. От 2008 година - член на Софийска адвокатска колегия. От 2015 година и към настоящият момент вписан в „Националния регистър за правна помощ на адвокатите, определени да осъществяват правна помощ към Адвокатска колегия – гр.София; Специализира в областта на процесуалното представителство по граждански, търговски, арбитражни, административни, наказателни и административно-наказателни дела; предоставяне на консултации и изготвяне на правни становища, договори, споразумения и участие в преговори във връзка с дейността на търговски дружества. Търговска регистрация на всички видове търговски и юридически лица с нестопанска цел. Образуване и водене на искови производства срещу застрахователни дружества и банки. Владее: английски и руски езици.